MB Yakinton

בספטמבר 1932 הודפס במכונת כתיבה הידיעון הראשון של התאחדות עולי גרמניה MitteilungsBlatt )להלן MB (. בחודש מרס 1933 הודפס בדפוס הגיליון הראשון. מאז יצא ה- MB , בעברית ובגרמנית, בלא הפסקה והיה לאחד הפרסומים הוותיקים ביותר, העקביים ביותר והרציניים ביותר בארץ-ישראל ובמדינת ישראל.

ה- MB שנוסד עם בואם של העולים הראשונים מגרמניה ומאוסטריה בגל-העלייה שנודע לימים כ'עלייה החמישית', שימש בעיקר כאמצעי להעברת מידע חשוב ליוצאי הארצות דוברות-גרמנית. בשנים הראשונות הופיע ה- MB באופן לא סדיר אך מאז 1934 ועד 1940 יצא לאור כדו-שבועון, בעיקר בשפה הגרמנית. לעיתים הוקצה חצי עמוד עד עמוד בעברית. במספר גיליונות מועט הורחב המדור בעברית עד כדי מחצית הגיליון. בעוד שהמאמרים בשפה הגרמנית עסקו בענייני תרבות, ספרות ותפיסות עולם והכותבים היו אנשי-רוח ועיתונאים בעלי-שם, הרי שהמדור בעברית עסק בנושאים מעשיים. ה- MB היה עיתון אינפורמטיבי בלבד. הוא נשלח למנויים – חברי ההתאחדות. בשנת 1935 תפוצתו הגיע עד ל 3,500- עותקים ושנה לאחר מכן עלתה תפוצתו ל 6,000- עותקים. העיתונות העברית הגבירה את התקפותיה כנגד השפה הגרמנית וכנגד עצם קיומם בישראל של עיתונים בשפה זו. ממאי 1940 החל להופיע ה- MB כשבועון בעריכתו של ד"ר רוברט וולטש. הארגון דאז שינה את צביונו של ה- MB מידיעון גרידא לשבועון בעל
אוריינטציה ציונית-ליבראלית.
עם עולי גרמניה ואוסטריה שהיו חברי הארגון, נמנו אנשי רוח, עיתונאים וסופרים אשר ביקשו לכתוב בשפה הגרמנית. הם פרסמו ב- MB מאמרים רבים שעסקו בפרשנות פוליטית ובזהות היהודית-ציונית של בני העלייה החמישית.

מידיעון לירחון בענייני תרבות

ה- MB המשיך לצאת לאור כשבועון מ 1948- ועד לחודש מרס 1985 , כשהוא מודפס ברובו בגרמנית עם תוספת קטנה בעברית. את המידע הארגוני-חברתי החליפו נושאי-תרבות ישראליים ומידע בתחום האקטואליה לקוראי הגרמנית. במרס 1985 הוחלט לצמצם את הוצאתו משבועון לירחון ששמו 'ידיעון ארגון עולי מרכז-אירופה'. החלטה זו נבעה מקשיי מימון, וירידה במספר קוראי-גרמנית.

עורכי ה- MB מאז היווסדו היו הד"ר תיאודור זלוציסטי המייסד, ד"ר רוברט וולטש, ד"ר הנס טרמר, ד"ר הנס קפל, זאב אסטרייכר, פרופ' פאול אלסברג, אברהם פרנק שערך את החלק העברי ועודד באומן שבמשך שנים רבות ערך את החלק הגרמני של העיתון, כולם בני העלייה החמישית. בשנים 2000 עד 2004 שימשה הד"ר יהודית רייפן-רונן כעורכת החלק העברי של הירחון במתכונתו דאז. כיום עורך את הירחון העיתונאי הוותיק ואיש-הטלוויזיה מיכה לימור, בן למשפחה ייקית שעלתה ארצה בראשית העלייה החמישית.

מיכה לימור הרחיב את חלקו העברי של הירחון וצימצם את החלק הגרמני )בעיקר תרגום לגרמנית של מאמרים עבריים(. הוא אף שינה לחלוטין את חזותו החיצונית )מפורמאט של דפים בשחור לבן לחוברת צבעונית בעלת חזות מגאזינית-עדכנית(. בתכנים נוספו כתבות העוסקות בנושאי חברה ותרבות, בנושאי מורשת, סיפורים אישיים ומידע שוטף על פעילויות הארגון. הציבור הרחב מוצא עניין גובר בכתבות הפונות לדור המייסדים ולדורות ההמשך ומספר הקוראים גדל והולך. גם שמו ההיסטורי של הירחון, MitteilungsBlatt , שונה, וניתן שם חדש תוך שמירה על השם המקורי - "יקינתון- MB ". מיכה לימור סיים תפקידו בספטמבר 2013 והחליף אותו מיכאל דק איש תקשורת ותיק (עיתונות, טלוויזיה).